Simmeringer Hauptstraße 181/1, 1110 Wien
+43 660 2421982
info@frei-aleviten.com

Tüzük AABF

AVUSTURYA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU (AABF)

TÜZÜK

 • 1 Adı, yeri ve çalışma alanı
 • Federasyon „Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu“ (Föderation der Aleviten Gemeinden in Österreich) adını taşır. Kısa adı AABF`dir.
 • Federasyonun Merkezi Viyana`dır.
 • Federasyonun çalışma alanı Avusturya Cumhuriyeti`dir.
 • 2 Amaç ve hedefler
 • AABF kendini, Aleviliği (Kültür, Felsefe, vs.) esas alan bir sivil toplum örgütü olarak tanımlar.
 • AABF´nin temel ve değişmez, amacı Alevi-Bektaşi kültürünün yaşatılması ve korunmasıdır.
 • AABF, üye derneklerinin çıkarlarını üçüncü şahıslara (tüzel kişilere, kamu tüzel kişilere ve şahıslara) karşı korur.
 • Alevi-Bektaşi kültürünü, Hak Muhammed Ali üçlemi doğrultusunda tanıtmaya çaba harcar.
 • AABF, üyelerine Cemevi, Alevi-Bektaşi inancını, kültürünü ve felsefesini içeren kütüphaneler açmalarında yardımcı olur.
 • AABF, üyelerini değişik inanç ve kültürlerden, değişik etnik kökenden insanlarla birlikte barış içinde yaşamalarını teşvik eder.
 •  AABF, üyelerinin kültürel ve sosyal alanda ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal tesisler, kurslar ve eğitim seminerleri düzenler.
 • AABF, tüm toplum bireylerinin eşit haklara sahip olmalarını ve eşit muamele görmelerini savunur.
 •  AABF, Alevi-Bektaşilerin kendi kültürünü koruyarak Avusturya toplumuna uyum sağlamalarında yardımcı olur.
 • AABF, Alevi-Bektaşi gençlerinin Alevi-Bektaşi kültürü doğrultusunda demokratik, laik, sosyal, çağdaş değer ve düşüncelerle, evrensel hukuk ilkeleri çercevesinde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı bir biçimde yetişmeleri için caba harcar. Bu bağlamda Alevi-Bektaşi Gençlik Örgütlenmelerini, gençliğe yönelik çalışmaları maddi ve manevi olarak destekler.
 • AABF, Alevi-Bektaşi öğretisi doğrultusunda çevre koruma çalışmalarını destekler ve sportif faaliyetlere destek olur.
 • AABF, Alevi-Bektaşilerin tarihsel ve kültürel benliklerini korumaya ve Alevi-Bektaşi önderlerini Dede, Ana, Ozan ve buna benzer kişileri desteklemeye yönelik çalışmalar yapar.
 • AABF, Alevi-Bektaşi kültürünün yaşaması, yaygınlaşması ve araştırılması için eğitsel, bilimsel ve basın-yayın alanlarında çalışmalarda bulunur.
 • AABF, Alevi-Bektaşi kültürünün tarihsel gelişimini araştırmak ve incelemek için kurullar, komisyonlar kurar ve bilim adamlarını görevlendirir. Bu doğrultuda konferanslar, sempozyumlar, seminerler, paneller, kurslar, basın toplantıları düzenler ve yayınlarda bulunur.
 • AABF, üyelerinin cenaze kaldırma işlerinde karşılaştıkları problemlerde yardımcı olur.
 • AABF, çalışmalarında insan haklarını ve Avusturya`da geçerli yasaları temel alır.
 • AABF`nin diğer temel unsurları insan onurunun dokunulmazlığı ve kadın erkek eşitliğidir. Bu bağlamda Alevi-Bektaşi Kadın Örgütlenmelerini, kadınlara yönelik çalışmaları maddi ve manevi olarak destekler.
 • AABF, devletin tam bağımsız kalarak inanç hürriyetinin uygulanmasından yanadır.
 • AABF, hayırseverliği destekler ve özellikle yaşlıların bakımına, çocuk eğitimine, gençlik çalışmalarına ve bakıma muhtaç kişilere (yersiz yurtsuz kişilere ve mağdur gruplara) yönelik çalışmalar yapar.
 • AABF, Alevi-Bektaşi kültürü doğrultusunda, Avusturya kurumlarında (hastaneler, hapishaneler vb.) hizmet vermeye çalışır.
 • AABF, Türkiye`de, Avrupa`da ve diğer ülkelerde Alevi-Bektasi temsilcisi kişi ve kurumlarla dostca ilişkiler geliştirir ve onlarla işbirliği yapar. Genel Yönetim Kurulu Kararı ile amaçlarını destekleyen diğer kurumlara üye olabilir.
 • AABF, Alevi-Bektaşi kültürünün Türkiye`de, Anayasal çerçevede yasal hak olarak kabul edilmesi ve bu hakkın korunması için teşvik çalışmaları yapar.
 • AABF, etkinlikleriyle Türkiye`nin demokratikleşmesi için aktif bir mücadele ile destek sunar.
 • AABF, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve kökten dinciliğe karşı mücadele eder.
 • 3 Kamuyararlığı
 • AABF, yalnız ve doğrudan, vergi muafiyetli yönetmeliğine (steuerbegünstigte Zwecke) uygun olarak hayırsever ve kültürel alanlarda kamu yararına amaçlar güder.
 • AABF, çalışmalarını karşılıksız yürütür. Salt kendi ekonomik çıkarlarını ön plana alan amaçlar gütmez. AABF`nin varlığı yalnız tüzüğe uygun amaçlar için kullanılabilir.
 • AABF`nin üyeleri, üye sıfatı ile federasyon gelirlerinden pay alamazlar. Üyeler, ayrılma veya AABF`nin feshi durumunda AABF varlığından kendi ödedikleri aidatları ve bağışları geri isteyemez veya diğer bir hak iddia edemezler.
 • 4 Üyelik
 • Avusturya`da dernekler siciline kayıtlı olan, AABF`nin tüzük ve programını kabul eden ve uygulayan her Alevi-Bektaşi Kuruluşu AABF`ye üyelik başvurusu yapabilir. Bu bağlamda AABF`ye üyelik için başvuran dernekler, AABF`nin tüzüğüne ve amaçlarına ters düşebilecek tüzük maddelerini değiştirmek zorundadırlar.
 • Her dernek kendi yönetim kurullarının kararı, kendi tüzüğü ve üye listesi ile AABF`ye yazılı olarak üyelik için başvurabilir. AABF Genel Yönetim Kurulu, yazılı başvuruyu inceler ve en geç üç ay içerisinde karara varır.
 • AABF`nin üyelikle ilgili kararına yalnızca üye dernekler gelecek ilk kurultayda itiraz edebilirler. Kurultay kararı bağlayıcıdır.
 • AABF`ye üye derneklerinin, AABF`nin tüzük`te belirtilen amaçlarını destekleme, prensiplerine uyma ve organlarının aldığı kararları yürürlüğe geçirme yükümlülüğü vardır. Üye aidatlarını ödemek ve üye sayısını AABF`ye bildirmek zorundadırlar.
 • Derneklerin AABF ödeyecekleri Üye aidat miktarı ve ödeme koşulları kurultayca saptanır.
 • Üye dernekler ve üyeleri, Kurultay veya Genel Yönetim Kurulu`ndan onay almadan, Genel Yönetim Kurulu`nun yetki ve sorumluluğuna girebilecek konularda AABF adına girişimlerde bulunamazlar.
 • AABF`ye üye olmak isteyen bir dernek etnik ayrımcılığı çağrıştıracak isimler (Ocak, Irk vs.) taşıyamazlar.
 • 5 Fahri ve Onursal Üyelik
 • AABF`nin amaçlarını destekleyen her kişi, tüzel kişi ve kamu tüzel kişi AABF`ye fahri üye olabilir. Üyelikle ilgili kararı Genel Yönetim Kurulu verir.
 • Genel Yönetim Kurulu`nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından AABF`nin doğal üyelerine AABF`ye üstün ve başarılı hizmetlerinden dolayı onursal üyelik verilir.
 • Genel Yönetim Kurulu fahri ve onursal üyeler için aidatın asgari miktarını belirler.
 • Fahri ve onursal üyelerin söz hakkı vardır, oy hakkı yoktur.
 • 6 Bölge temsilcilikleri
 • AABF Yönetim Kurulu, gereksinim duyduğu hallerde, temsilciler meclisinin onayı ile bölge temsilcilikleri oluşturabilir.
 • Bölge temsilcilikleri, o bölgenin çalışmalarını yürütür.
 • Bölge temsilcilerinin, AABF temsilciler meclisine ve genel kurullarına 3 kişi ile katılma hakkı olup, söz hakkı var, oy hakkı yoktur.

&7 AABF Medya Kolu

 • Yol TV Avusturya temsilcileri üç (3) kişi, Alevilerin Sesi Avusturya temsilcisi bir (1) kişi, AABF Resmi Web Sitesi Genel Yayın Yönetmeni bir (1) kişi, Yol Club Avusturya temsilcileri üç (3) kişi; AABF’nin Genel Kurulu ve AABF Temsilciler Meclisine katılabilirler, söz hakları var oy hakları yoktur.
 • 8 Üyeliğin dondurulması
 • Üye aidatlarını üç ay aralıksız neden göstermeksizin ödemeyen üye dernekler, yazılı olarak uyarılır ve üç ay içerisinde aidatın ödenmesi istenir.
 • Tüm uyarılara rağmen üye aidatlarını ödemeyen derneklerin üyelikleri AABF Genel Yönetim Kurulu tarafından dondurulur ve bu kararını bir ay içinde ilgili derneğe ve Merkez Disiplin Kuruluna bildirilir.
 • 9 Üyeliğin son bulması
 • Bir üye derneğin üyeliği, o derneğin feshi, o derneğin üyelikten ayrılması veya o derneğin üyelikten düşürülmesi (=ihraç edilmesi) durumunda son bulur.
 • Üye dernekler, kendi Genel Kurul`larından alınan ayrılma kararını, AABF Genel Yönetim Kuruluna, AABF Kurultayından en az üç ay önce, yazılı olarak bildirmek ve tüm borçlarını ödemek koşuluyla üyelikten ayrılabilirler.
 • AABF Genel Yönetim Kurulu, AABF`nin tüzük ve amaçlarına aykırı davranan üye derneklerin üyeliğinin düşürülmesi için Merkez Disiplin Kuruluna başvurabilir. Merkez Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulu tarafından sunulan başvuruyu değerlendirir ve karara bağlar.
 • Bir üye derneğin üyelikten düşürülmesi, en yakın ilk Genel Kurulun onayını gerektirir. Üyeliği dondurulan derneğin hakları, üyeliğin dondurulması kararını takip eden ilk AABF Genel Kuruluna kadar geçerlidir.
 • Üyeliği dondurulan dernek, Merkez Disiplin Kurulu`nun bu kararına, kararı takip eden ilk Genel Kurul`da yazılı olarak itiraz edebilir. Kurultay kararı bağlayıcıdır.
 • Üyeliğin son bulmasından sonra, üyelikten ayrılan veya düşürülen dernek AABF`den hiç bir hak iddia edemez. Fahri üyelerin ayrılması veya düşürülmesi de derneklerin yukarıda belirtilen koşulları gibidir.
 • 10 Organlar
 1. Genel Kurul (Kurultay)
 2. Genel Yönetim Kurulu
 3. Merkez Denetleme Kurulu
 4. Merkez Disiplin Kurulu
 5. Merkez Bilgeler Kurulu
 6. Canlar Cenaze Nakil ve Yardımlaşma Fonu
 7. Temsilciler Meclisi
 8. Avusturya Alevi Akademisi
 • 11 Genel Kurul (Kurultay)
 • Genel Kurul AABF`nin en yetkili organıdır. Genel Kurul (Kurultay) iki yılda bir yapılır.
 • AABF`ye üye dernekler Genel Kurul`da delege ile temsil edilirler. Fahri üyelerin temsil hakkı yoktur.
 • Genel Kurul en az altı hafta önce üye derneklere yazılı olarak bildirilir. Dernekler delegelerini, Genel Kurul`dan iki hafta önce Genel Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.
 • Üye dernekler her 5 üye için Genel Kurul`da 1 delege ile temsil edilirler (5=1, 10=2 vs.).
 • Genel Kurul`a katılacak delegelerin sayısının saptanmasında, üye derneklerin son altı ay içinde federasyona yaptıkları aidat ödemesi esas alınır.
 • Üyelik aidatını ödememiş, yapılacak olan Genel Kurul için üye listelerini AABF`ye bildirmemiş ve AABF`ye karşı üye olmasından doğan sorumluluklarını yerine getirmemiş derneklerin delegeleri Genel Kurul`da oy hakkına sahip değildirler.
 • AABF Genel Kurulu`nda, Avusturya Alevi Kadınlar Birliği (AAKB) beş (5) ve Avusturya Alevi Gençlik Topluluğu (AAGT) beş (5) delege ile temsil edilirler.
 • Genel Kurul`a, Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Bilgeler Kurulu doğal delege olarak katılırlar. Doğal delegelerin oy ve söz hakları vardır.
 • Doğal delegelerin kurumlarda tekrar görev alabilmeleri için, AABF’ye üye olan derneklerden birinin üyesi olma şartı aranır.
 • Genel Kurul`a delegelerin %51`nin katılması (salt çoğunluk) halinde Kurultay karar yetkisine sahiptir. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde Genel Kurul, ilk altı hafta içinde aynı gündemle, salt çoğunluğa bakılmaksızın toplanır.
 • Genel Kurul delegeleri veya Davetli konuklar arasından Kurultayı yönetecek üç kişilik Divan yönetimi seçilir. Divan, Başkan ve iki katip üye`den oluşur.
 • Genel Kurul`un görevleri:
  • Genel Yönetim Kurulu`nun çalışma ve mali raporlarını, Merkez Denetleme ve Disiplin Kurulu`nun denetim ve disiplin raporlarını almak, değerlendirmek, onaylamak veya itiraz etmek,
  • Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme, Disiplin Kurulunu aklamak ve yenisini seçmek,
  • Üye aidat miktarını ve şeklini belirlemek,
  • Tüzük değişikliğini önermek ve yapmak,
  • Tüzügün §9. maddesine uygun olarak çalışmaları yürütmek,
  • AABF`nin amaç ve hedefine ulaşmasına yardımcı olacak, yön gösterici kararlar almak,
  • Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme, Disiplin ve Bilgeler Kurulu, Avusturya Alevi Akademisi İcra ve Bilim Kurulu, AAKB, AAGT ve üye derneklerin kurultaya sunduğu önergeler hakkında karar almak,
  • AABF`nin feshi hakkında karar almak.
 • 12 Olağanüstü Genel Kurul (Kurultay)
 • Genel Yönetim Kurulu, AABF çalışmaları ve geleceği açısından gerekli gördüğü koşullarda, Olağanüstü Kurultayı toplantıya çağırabilir.
 • Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu veya üye derneklerinin Kurultay`da temsil edilen delegelerin 1/3`nin imzaları ile, amaç ve gerekçeleri yazılı olarak bildirilerek Olağanüstü Kurultay toplanabilir. Genel Kurul için geçerli olan tüzük maddeleri işlevi, Olağanüstü Kurultay için de geçerlidir.
 • 13 Genel Yönetim Kurulu
 • Genel Yönetim Kurulu, Kurultay tarafından 2 yıl için, gizli oy, açık sayımla seçilir.
 • Genel Yönetim Kurulu 9 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, asıl üyelerde eksilme olduğunda, asıl üyeliğe geçerler.
 • AAKB ve AAGT Genel Başkanları, Bilgeler Kurulu ve Avusturya Alevi Akademisi İcra Kurulu Başkanları, Genel Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler; söz hakları vardır, oy hakları yoktur.
 • Genel Yönetim Kurulu, aldığı kararların uygulanması, AABF çalışmalarının düzenli ve sürekli yürütülmesi için, seçimden bir hafta sonra kendi içerisinde gerçekleştireceği ilk toplantısında, asıl üyeleri arasından 1 Genel Başkan, 3 Genel Başkan Vekili, 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Vekili, 1 Genel Sayman, 1 Genel Sayman Vekili seçer.
 • AABF`yi Genel Başkan tek başına, Genel Başkan Vekil`lerinden biri ve Genel Sekreter birlikte temsil etme yetkisine sahiptir.
 • Genel Yönetim Kurulu yenisi seçilene kadar görevde kalır.
 • Genel Yönetim Kurulu üyeleri fahri çalışır. Bu husus, GYK üyelerine, Genel Yönetim Kurulu işleri dışında yaptıkları sürekli çalışmalar için ücret ödemeyi engellemez.
 • 14 Genel Yönetim Kurulu`nun görev ve yetkileri
 • Genel Yönetim Kurulu AABF`nin işlerinden sorumludur. Bu görev tüzük uyarınca AABF`nin diğer organlarına da verilebilir.
 • GYK`nın başlıca görevleri şunlardır:
  • Kurultayı toplamak, hazırlamak ve gündemi belirlemek,
  • Kurultaya AABF`nin çalışmaları hakkında rapor sunmak,
  • Kurultay`ın aldığı kararları yaşama geçirmek,
  • İki Kurultay arasında AABF`nin çalışmalarını yönlendirici kararlar almak ve koordinasyonu sağlamak,
  • Tüzük çercevesinde verilen görev doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmek,
  • Tüzük`te öngörülen amaçların gerçekleşmesi için faaliyette bulunmak,
  • AABF`ye eleman almak ve denetlemek,
  • AABF`yi üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,
  • AABF`nin mali dengesini gözetmek ve denetlemek,
  • AABF organları tarafından yürütülen faaliyetlerin, üye derneklerin faaliyetleri ile çakışmamasına özen göstermk ve AABF organları ile üye dernekler arasında koordineli bir çalışma ortamının sürdürülmesini sağlamak.
 • Genel Yönetim Kurulu çalışmaların düzenli yürütülmesi için bir Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı atayabilir. Genel Müdür`ün görev ve yetkisini Genel Yönetim Kurulu belirler.
 • Genel Müdürler; AABF Genel Kurul‘una ve AABF Temsilciler Meclisine katılabilir, söz hakları var oy hakları yoktur.
 • AABF Genel Yönetim Kurulu, AABK Genel Kuruluna katılacak olan delegeleri belirler.
 • 15 Genel Yönetim Kurulu`nun karara varması
 • Genel Yönetim Kurulu, kararlarını Genel Yönetim Kurulu toplantılarında alır.
 • Toplantılar Genel Sekreter (olmadığı durumlarda Genel Sekreter Vekil`lerinden biri) tarafından yönetilir.
 • Genel Yönetim Kurulu; Genel Başkan veya Genel Sekreter’in talebiyle toplanır. Toplantı talebi, toplantı tarihinden en az bir hafta öncesinden yazılı olarak GYK üyelerine bildirilir.
 • Genel Yönetim Kurulu, üyelerinin en az 5 asıl üyesi, Genel Başkan veya Genel Başkan Vekil`lerinden birinin, katılması durumunda karar yetkisine sahiptir.
 •  Kararlar salt çoğunlukla alınır. Eşit oy durumunda Genel Başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır.
 • Genel Yönetim Kurulu`nun toplantılarında Genel Sekreter veya Genel Sekreter Vekil`lerinden biri tutanak tutar ve kararları karar defterine geçer.
 • Tutanak`ta ve karar defterinde toplantının yeri, tarihi, katılanların ismi, alınan kararlar ve oylama sonuçları belirtilmelidir. Alınan kararlar toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Tutanaklar ve karar defteri saklanır ve yetkisi olmayan kişilere verilmez.
 • 16 Merkez Denetleme Kurulu
 • Merkez Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından, 2 yıl için, gizli oy, açık sayım ile seçilir.
 • Merkez Denetleme Kurulu 3 asıl 2 yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, asıl üyelerde eksilme olduğu koşullarda, asıl üyeliğe geçerler.
 • Merkez Denetleme Kurulu yenisi seçilene kadar görevde kalır. Yılda en az iki kez üç asıl üyesi ile toplanır. Kararlarını salt çoğunlukla alır.
 • Toplantılarda yazman tarafından tutanak tutulur. Tutanak`ta toplantının yeri, tarihi, katılanların ismi, alınan kararlar ve oylama sonuçları belirtilmelidir. Alınan kararlar toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Tutanaklar saklanır ve yetkisi olmayan kişilere verilmez.
 • Merkez Denetleme Kurulu, seçimden sonra gerçekleştireceği ilk toplantısında, kendi asıl üyeleri arasından 1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve 1 Yazman seçer ve yapmış olduğu görev dağılımını yazılı olarak AABF Genel Yönetim Kuruluna bildirir.
 •  Merkez Denetleme Kurulu Başkanı toplantılara çağırır ve yönetir. Yedek üyelerin söz hakkı vardır, oy hakkı yoktur.
 • Merkez Denetleme Kurulu Başkanı, Genel Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Söz hakkı vardır, oy hakkı yoktur. Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu Başkanı`na toplantının yeri ve tarihini en az bir hafta önce bildirmek zorundadır.
 •  Merkez Denetleme Kurulu, her Genel Kurul öncesinde AABF`nin tutanaklarını ve karar defterini inceler, hesaplarını kontrol eder ve Kurultaya bunun hakkında yazılı rapor verir.
 • Merkez Denetleme Kurulu, üç ayda bir AABF organlarının muhasebesini denetler ve sonucu hakkında Genel Yönetim Kurulu ve üye derneklere yazılı rapor sunar.
 • 17 Merkez Disiplin Kurulu
 • Merkez Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından, 2 yıl için, gizli oy, açık sayım ile seçilir.
 • Merkez Disiplin Kurulu 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, asıl üyelerde eksilme olduğu koşullarda, asıl üyeliğe geçerler.
 • Merkez Disiplin Kurulu yenisi seçilene kadar görevde kalır. Yılda en az iki kez üç asıl üyesi ile toplanır. Kararlarını salt çoğunlukla alır.
 • Toplantılarda yazman tarafından tutanak tutulur. Tutanak`ta toplantının yeri, tarihi, katılanların ismi, alınan kararlar ve oylama sonuçları belirtilmelidir. Alınan kararlar toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Tutanaklar saklanır ve yetkisi olmayan kişilere verilmez.
 • Merkez Disiplin Kurulu, seçimden sonra gerçekleştireceği ilk toplantısında, kendi asıl üyeleri arasından 1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve 1 Yazman seçer ve yapmış olduğu görev dağılımını yazılı olarak AABF Genel Yönetim Kuruluna bildirir.
 • Merkez Disiplin Kurulu Başkanı toplantılara çağırır ve yönetir. Yedek üyelerin söz hakki vardır, oy hakkı yoktur.
 • Merkez Disiplin Kurulu Başkanı, Özel durumlarda Genel Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Söz hakkı vardır, oy hakkı yoktur.
 • Merkez Disiplin Kurulu, AABF`nin organlarında görev yapan kişilerin, üye derneklerin ve fahri (onursal) üyelerin AABF`nin tüzüğüne ters düşen durumlarda, kendisi veya AABF Genel Yönetim Kurulu`nun veya üye derneklerin Yönetim Kurulları tarafından yapılan yazılı başvuruları karara bağlar. Bunlar: Uyarma, Üyeliğin dondurulması, Üyelikten ihraç edilmesi gibi kararlar olabilir.
 • Merkez Disiplin Kurulu`nun aldığı kararlar, söz konusu kişi veya kuruma, Genel Yönetim Kuruluna ve bütün üye derneklere yazman tarafından yazılı olarak bildirilir.
 • Merkez Disiplin Kurulu`nun aldığı kararlara yalnızca yazılı olarak, kararı takip eden ilk Genel Kurul`da, itiraz edilebilir. Kurultay kararı bağlayıcıdır.
 • 18 Bilgeler Kurulu
 • AABF Bilgeler Kurulu, AABF`ye üye derneklerin Bilgeler Kurullarında yer alan Dede, Baba ve Ana`lardan oluşur.
 • Her üye dernek, Bilgeler Kurulu Genel Kurulu‘nda 5 Dede, Baba veya Ana ile temsil edilir.
 • AABF Bilgeler Kurulu Genel Kurulu’nda; 1 Başkan, 2 Başkan Vekili, 1 Sekreter, 1 Sekreter Vekili seçim ile ve aynı zamanda  her derneğin Bilgeler Kurulu tarafından atanacak olan birer (1’er)  temsilciden oluşur.
 • AABF Bilgeler Kurulu, seçim sonuçlarını yazılı olarak, AABF Genel Yönetim Kurulu`na, en geç iki hafta içinde bildirir.
 • AABF Bilgeler Kurulu, bütün kararlarını oy çokluğu ile alır.
 • Bilgeler Kurulu`nun temel ve tarihi görevi, Alevi toplumunun önderleri olup, dolayısı ile Alevi inancını, kültürünü ve felsefesini öğreterek, yeni nesilleri eğitmek ve böylece Alevi kimliğini yaşatmaktır.
 • Bilgeler Kurulu`nun detay olarak işleyişini ve çalışmasını kurulun İç Tüzüğü düzenler. Bilgeler Kurulu`nun temel görevlerinden biri de üye derneklerin Bilgeler Kurul`larında görev yapan Dede, Baba, Ana ve hizmet sunan ocakzadeleri eğitmek ve denetlemektir.
 • Genel Yönetim Kurulu Aleviliği esas alan konularda Bilgeler Kurulu`nun kararlarını esas alır.
 • Genel Yönetim Kurulu ve üye dernekler, Bilgeler Kurulu kararlarına, bu kararları takip eden ilk Genel Kurul`da, itiraz edebilirler. Kurultay kararı bağlayıcı olmakla beraber, Genel Kurul`un kararına kadar Bilgeler Kurulu`nun kararı geçerlidir.
 • Bilgeler Kurulu kendi çalışmaları hakkında AABF Genel Kuruluna yazılı bilgi verir.
 • Bilgeler Kurulu iki yılda bir, Genel Kurula gider. Yılda en az 4 defa toplanma zorunluluğu vardır. Bilgeler Kurulu toplantılarının yeri ve tarihi en az iki hafta önceden Bilgeler Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili tarafından diğer Bilgeler Kurulu üyelerine bildirilir. Toplantılar Başkan tarafından, onun olmadığı durumlarda Başkan Vekillrinin biri tarafından yönetilir.
 • 19 Temsilciler Meclisi
 • Temsilciler Meclisi`nin temel görevi AABF`nin, çalışma programına katkı sunmak.
 • Temsilciler Meclisi AABF`nin organlarında görev yapan (Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme, Disiplin ve İnanç Kurulu, Avusturya Alevi Akademisi İcra Kurulu) ve AABF`ye bağlı üye derneklerde yönetici konumunda olan (Yönetim, Denetleme, Disiplin, Kadın, Gençlik ve İnanç Kurulu ve Kollarında) yer alan kişilerden oluşur.
 • Temsilciler Meclisi düzenli olarak en geç 6 ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı için salt çoğunluk aranır. Karalar gizli oy, açık sayım ve salt çoğunluk ile alınır. Temsilciler Meclisi kararları – Genel Kurul hariç – tüm AABF organlarını bağlar. Temsilciler Meclisi toplantılarına katılacak olan yöneticiler aşağıdaki kontenjan cetveli uyarınca belirlenirler.
  • AABF Genel Yönetim Kurulu`nun asıl üyeleri  9 kişi
  • AABF Merkez Denetleme Kurulu`nun asıl üyeleri 3 kişi
  • AABF Merkez Disiplin Kurulu`nun asıl üyeleri  3 kişi
  • AABF Merkez Bilgeler Kurulu`nun asıl üyeleri  3 kişi
  • AAKB`yi temsilen      1 kişi
  • AAGT`yi temsilen      1 kişi
  • Üye derneklerin Yönetim Kurullarını temsilen  3 kişi
  • Üye derneklerin Denetleme Kurullarını temsilen 1 kişi
  • Üye derneklerin Disiplin Kurullarını temsilen  1 kişi
  • Üye derneklerin Bilgeler Kurullarını temsilen  1 kişi
  • Üye derneklerin Kadın Kollarını temsilen  1 kişi
  • Üye derneklerin Gençlik Kollarını temsilen  1 kişi
 • Temsilciler Meclisi toplantıları her defasında başka bir üye derneğin evsahipliğinde yapılır. Temsilciler Meclisi toplantıları 3 kişiden (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Katip üye) oluşan bir Meclis Başkanlığı tarafından yürütülür. Meclis Başkanı görevini evsahibi derneğin Başkanı, Başkan Vekili görevini evsahibi derneğin Disiplin Kurulu Başkanı ve Katip üyelik görevini de evsahibi derneğin Denetleme Kurulu Başkanı yürütür. Meclis Toplantılarının tutanakları Meclis Başkanlığınca imzalanır ve Genel Yönetim Kurulu`na verilir.

 

 • 20 Avusturya Alevi Akademisi
 • Avusturya Alevi Akademisi`nin (AAA) temel görevleri Alevi kültürü ve örgütlenmesi hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, Alevilik dersleri için müfredat hazırlamak ve öğretim görevlileri yetiştirmek, yöneticiler ve ocakzadeler için eğitim programları hazırlamak, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenen konulara ilişkin rapor sunmak. Temel görevlerini ifa etmek için paneller, seminerler, konferanslar, basın toplantıları, sempozyumlar düzenler, bülten ve kitapcık yayımlar ve de alan araştırmalarında bulunur.
 • Avusturya Alevi Akademisi`nin idari çalışmaları; 1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Sekreter’den oluşan İcra Kurulu tarafından yürütülür. AAA’nın bilimsel çalışmaları ise 12 kişiden oluşan Bilim Kurulu tarafından yürütülür. Bilim Kurulu üyeleri akademisyen, yazar ve araştırmacılardan oluşur.
 • AAA İcra Kurulu; AABF Genel Yönetim Kurulu tarafından atama ile belirlenir.
 • AAA İcra Kurulu; AAA Bilim Kurulu başkanını ve üyelerini atama ile belirler, AAA İcra Kurulu bütün kararlarını oy birliği ile alır.
 • İcra Kurulu ve Bilim Kurulu üyeleri; AABF Genel Kuruluna gözlemci delege olarak katılma hakkına sahip olup, söz hakları var, oy hakları yoktur.
 • 21 Tüzük değişikliği
 • Tüzüğün çeşitli maddelerinin değişikliği ve tüzüğün tamamen yeniden hazırlanması (=mevcut tüzük´te bulunan maddelerin en az yarısının değiştirilmesi), Genel Kurul`da oyların 2/3 çoğunluğu ile olur. Tüzüğün tamamen yeniden hazırlanması için Tüzük Kurultayının yapılması zorunludur.
 • Tüzük değişikliği, Genel Yönetim Kurulu`nun kararı veya üye derneklerinin Kurultay`da temsil edilen delegelerin %10`unun imzaları ile Genel Yönetim Kurulu`na yazılı başvurusu üzerine gündeme alınır. Bu durumda tüzüğün öngördüğü koşullara uyulması zorunludur.
 • 22 AABF`nin gelirleri
 • AABF üye derneklerinin ödediği aidat, fonlardan ve vakıflardan gelen bağışlar dışında, yayın organlarından, ürettiği kaset, takvim, rozet vb. gibi amaçlarına uygun düşen malzemelerden gelen bağışlar ve düzenlediği konserlerden, kültür etkinlikleri ve tiyatro akşamlarından gelir elde edebilir.
 • Bu gelir yalnız AABF tüzüğünde belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda kullanılabilir.
 • 23 Canlar Cenaze Nakil ve Yardımlaşma Fonu
 • Canlar Cenaze Nakil ve Yardmlaşma Fonu çalışmalarını kendi tüzüğü uyarınca yapar.
 • Fon`un yönetimi ve çalışmaları AABF Genel Saymanı ve Vekili tarafından yürütülür. Fon`un çalışmalarının düzenli yürütülmesi için, AABF`ye üye derneklerden birer sorumlu Dernek Yönetim Kurulu`nun teklifi üzerine AABF Genel Saymanı tarafından belirlenerek görevlendirilir.
 • Fon`un gelir ve giderleri kendi ayrı özel hesap numarası üzerinden yapılır ve sadece fonun çalışmaları ve harcamaları için kullanılır.
 • Fon`un çalışmaları ve mali durumu AABF Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.
 • Fon her yıl düzenli olarak üyelerini mali durum hakkında yazılı olarak bilgilendirmek zorundadır.
 •  Fon`un idari giderlerine karşılık AABF`nin hesabına her ay masraf payı olarak verilecek miktar AABF Genel Kurulu tarafından belirlenir.
 • 24 AABF`nin feshi
 • AABF`nin feshi, Genel Yönetim Kurulu`nun kararı veya üye derneklerin üye derneklerin Kurultay`da temsil edilen delegelerinin %10`unun imzaları ile Genel Yönetim Kurulu`na yazılı başvurusu üzerine AABF Genel Kurulu`nun gündemine alınır. Başvuruda ayrıntılı sebep gösterilmesi zorunludur.
 • Tüzüğün öngördüğü koşullara uyulması zorunludur. AABF`nin feshi için Genel Kurul`a toplam delege sayısının 3/4`ünün katılması ve katılan delegelerin 2/3`lik oy çoğunluğu gereklidir.
 • AABF`nin feshi durumunda, maddi varlığı (Cenaze Fonu gelirleri hariç), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonuna (AABK) devredilir. Fesih işlemlerini Kurultay tarafından seçilen bir Fesih Komitesi yürütür.
 • 25 Son Hükümler
 • Bu tüzük Mayis 2011 tarihinde, BUKO`da yapılan AABF`nin Tüzük Kurultayı‘nda oy birliğiyle kabul edilmiştir ve onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 • Bu tüzük´te bulunmayan konular için Dernekler Kanunu`nun ve Avusturya Cumhuriyeti Medeni Kanunu`nun ilgili hükümleri geçerlidir.
error: Content is protected !!